Download An Outline of Atomic Physics. 3rd edition, 2nd printing by Blackwood O. H., Osgood T. H., Ruark A. E. et. al. PDF

By Blackwood O. H., Osgood T. H., Ruark A. E. et. al.

Show description

Read or Download An Outline of Atomic Physics. 3rd edition, 2nd printing PDF

Best mathematicsematical physics books

Metaphysics: Ontology, Cosmology, and Psychology_volume 1

Excerpt from Metaphysic, Vol. 1 of two: In 3 Books, Ontology, Cosmology and PsychologyThe Author's perspectives at the topics reserved for the amount in query should be amassed partly from his past paintings 'Mikrokosmus,' on the way to quickly, it can be was hoping, be made available to English readers, and extra totally from his lectures lately released lower than the titles 'Grundzüge der Aesthetik,' 'der Praktischen Philosophie,' and 'der Religionsphilosophie.

Atome, Moleküle und optische Physik 1: Atomphysik und Grundlagen der Spektroskopie

Das Buch wendet sich in erster Linie an fortgeschrittene Studierende der Physik und der Physikalischen Chemie bis hin zur advertising. Es bietet eine detaillierte Einführung in die wichtigsten Themenkomplexe der Atom- und Molekülphysik und der damit verbundenen Methoden moderner optischer Physik. In vielen ausgewählten Teilgebieten führt es bis hin zum aktuellen Stand der Forschung.

Additional resources for An Outline of Atomic Physics. 3rd edition, 2nd printing

Example text

0414 R 6 0414 . ≤ r . 732 ≤ 12 NN = 4 (instabil) R a d ien ve rh ä ltn is r/R r <1 R oder * 1 *D ie G e om e trie a u f d e r lin ken S e ite ist fü r h e xa g on a l-d ich teste P a cku n ge n (h d p ) u n d d ie a u f d e r rech te n S eite fü r ku bisch -flä che n ze n trie rte (kfz) S tru ktu re n . 155 30° (c) Ð ÙÒ ¾º º Ð Ö Ò ×Ø Ò Æ ÖÒ ÆÆ ´ÃÓÓÖ Ò Ø ÓÒ×Þ Ðµ Ò Ò ¹ Ø ÚÓÑ ØÓÑ Ö ÒÚ Ö ÐØÒ ×º ´ µ Ö ØÑ Ð ÒÞ Ð Ò ×Ø Ö Æ ÖÒ Ò Ñ ØÓÑÖ ÒÚ Ö ÐØÒ × ÚÓÒ r/R ¼º¾ ×Ø Ö º ´ µ ÃÓÓÖ Ò Ø ÓÒ×Þ Ð Ò Ò Ø ÚÓÑ ØÓÑÖ ÒÚ Ö ÐØÒ × ÙÒ × Ò×Ø ÐÐ Ò ÃÓÓÖ Ò Ø ÓÒ× Ó¹ Ñ ØÖ º ´ µ Ö Ñ Ò Ñ Ð Ê ÒÕÙÓØ ÒØ r/R¸ Û Ð Ö ÞÙ Ò Ö ÃÓÓÖ Ò Ø ÓÒ×Þ Ð ÚÓÒ Ö Öظ ×Ø ¼º½ º ¾º¾ ÃÖ ×Ø ÐÐ×ØÖÙ ØÙÖ ½ Ì ÐÐ ¾º½º Ò ÙÒ × Ö Ø Ö Ö Ú Ö Û Ø ×Ø Ò Ø Ò × Ò Å Ø Ö Ð Ð ×× Òº ÅØÖ Ð Å Ø ÐÐ ÃÖÑ Ò ÙÒ Ð × Ö ÈÓÐÝÑ Ö ÀÐÐ ØÖ Ò ÙÒ × Ö Ø Ö ×Ô Ð Ñ Ø ÐÐ × × Ò ´ µ ÙÒ × ÒÐ ÖÙÒ Ò ÓÒ × » ÓÚ Ð ÒØ Ã × Ð Ö ´Ë Ç2 µ Ö ×Ø ÐÐ Ò ÙÒ ÙÒ Ö ×Ø ÐÐ Ò ÓÚ Ð ÒØ ÙÒ ÈÓÐÝ Ø ÝÐ Ò ´ 2 À4 µn Î Ò¹ Ö¹Ï Ð× ÓÚ Ð ÒØ ÙÒ Ë Ð Þ ÙÑ ´Ë µ ÙÒ Ã Ñ ÙÑ×ÙÐ ´ ˵ ÓÚ Ð ÒØ» ÓÒ × kovalent Halbleiter Polymere metallisch Metalle Van-der-Waals ionisch Keramiken und Glas Ð ÙÒ ¾º º ÒØ Ð Ö Ò ÙÒ ×ØÝÔ Ò ÖÙÔÔ Ò ´× Ñ Ø × µº Ò Ø Ò × Û Ø ×Ø Ò Ï Ö ×ØÓ ¹ ¾º¾ ÃÖ ×Ø ÐÐ×ØÖÙ ØÙÖ ¾º¾º½ ÃÖ ×Ø ÐÐ×Ý×Ø Ñ ÙÒ Ê ÙÑ ØØ Ö Å Ø ÐÐ × ÙÒ Ö Ñ× Ï Ö ×ØÓ × Ò Ò ÐÐ Ö Ê Ð Ö ×Ø ÐÐ Òº Ù ÈÓÐÝÑ Ö Ò ÒÒ × ÞÙÖ Ø ÐÛ × Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ × Ø ÓÒ ÓÑÑ Ò¸ ÛÓÖ Ù Ò Ã Ôº ÒÓ Ò Ö Ò Ò ÒÛÖ º Ð × Ö×Ò Ô Ö Ò Ø ÓÒ Ò Ø Ö ×Ø ÐÐ Òº ÃÖ ×Ø ÐÐ Ò ËØÖÙ ØÙÖ ÙØ Ø Ñ ÑÓ ÖÒ Ò Î Ö×Ø Ò Ò × Ò ×ØÖ Ò Ô ¹ ÖÓ × ÒÓÖ ÒÙÒ Ö ØÓÑ º ÖÐ Ò ÚÓÖ Ö ØÓÑ ×Ø × Ù Ù Ö ×Ø ÖÔ Ö ÒÒØ Û Ö¸ ÛÙÖ Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ Ö Å Ò Ö Ð Ò × ØÞØ ÙÒ Û ×× Ò× ØÐ × Ö Òº × Ö Ù×Ö Ò Å Ö Ñ Ð Ñ Ò Ö Ð Ö ÃÖ ¹ ×Ø ÐÐ ×Ø Ö Ù Ö ÓÖÑ Ñ Ø Ò Ò ØØ Ò¸ Ö × Û Ð ÅÒ Ö Ð ÒÞ ØÝÔ × ×Ò º × Ð Ò Ò ÃÖ ×Ø ÐÐÓ Ö Ô Ò¸ ÐÐ Ù ØÖ Ø Ò Ò ÓÖÑ Ò ÙÒ ËÝÑÑ ØÖ Ò Ö ÃÖ ×Ø ÐÐ Ò ¿¾ ÃÐ ×× Ò ´ Ù ÈÙÒ Ø ÖÙÔÔ Ò Ò ÒÒص ÞÙ ÙÒØ ÖØ Ð Ò¸ Û ÖÙÑ Ù ÒÙÖ × Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ×Ý×Ø Ñ Ò Ù ÙØ Û Ö Òº × × Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ×Ý×Ø Ñ Ð ×× Ò × ÙÖ Ï Ð Ò Ø Ö ÃÓÓÖ ¹ Ò Ø Ò×Ý×Ø Ñ Ò Ö Ò¸ Ñ ÖÓ× ÓÔ × Ä Ö ÃÖ ×Ø ÐÐÓ Ö Ò ÙÒ Ö Ö Ë Ò ØØ ÒØ Ò Û Ö Ò´ º ¾º½¼µº Ö Ò Ö ËÝÑÑ ØÖ Ð Ø Ò ØÖ Ð Ò × ËÝ×Ø Ñ ÚÓÖ¸ Ò Ñ Ê ØÙÒ Ò ÞÛ × Ò Ò ÃÓÓÖ Ò ¹ Ø Ò × Ò ÙÒ Ä Ò Ö ÃÖ ×Ø ÐÐ × Ò ÐÐ Ú Ö× Ò×Ò º ×Ø ¾¼ ¾ Ö ØÓÑ ×Ø × Ù Ù Ö ×Ø ÖÔ Ö System Achsenlänge und Winkel * kubisch a = b = c, α = β = γ = 90° tetragonal orthorhombisch Geometrie der Einheitszelle a a c a = b ≠ c, α = β = γ = 90° a ≠ b ≠ c, α = β = γ = 90° a a c a b a rhomboedrisch (trigonal) a = b = c, α = β = γ ≠ 90° αa a hexagonal a a = b ≠ c, α = β = 90° , γ = 120° c a monoklin triklin a ≠ b ≠ c, α = γ = 90° ≠ β a ≠ b ≠ c, α ≠ β ≠ γ ≠ 90° c β a b a c b a α γ γ *Die , β α, und β und * DieGitterparameter Gitterparametera,a,b bund undc csind sindEinheitszellenkantenlängen.

B. der Winkel zwischen der und c-Achse Das Ungleichheitszeichen bedeutet,bedeutet, daß Gleichheit nicht erforderlich ist. Zufällige der ist. c-Achse ist. Das Ungleichheitszeichen daß Gleichheit nicht erforderlich ist. Gleichheit ergibtZufällige sich gelegentlich einigen Gleichheitbei ergibt sich Strukturen. gelegentlich bei einigen Strukturen. 57 ¾º¾ ÃÖ ×Ø ÐÐ×ØÖÙ ØÙÖ ¾ × Ü ÓÒ Ð Ø ×Ø Ô Ø ØØ Ö ×Ø Ñ Þ¹ ØØ Ö × Ö Ú ÖÛ Ò Ø º ¾º½ µº Ñ Þ¹ ØØ Ö Ø ÚÓÒ Ö Ð Ò ÓÒ Ð Ò Ù ×Ô ÒÒØ Ò Ù Ò Ü ÓÒ Ð ËØÖÙ ØÙÖ ÙÒ × Þ¹ ØØ Ö ÒØ×ÔÖ Ø ÚÓÐÐ×Ø Ò Ò ÖË ØÙÒ ×ÓÐ Ö Ü ÓÒ Ð Ö Ò Òº Ö ÍÒØ Ö× ÞÛ × Ò Þ¹ ÙÒ Ô¹ ØØ Ö ÖÙ Ø Ö Ò¸ ËØ Ô Ð ÓÐ ÖË Ø Ò ÙÒØ Ö× Ð ×غ Ò Ü ÓÒ Ð Ë Ø Ø ÞÛ Ð× ÙÒ Ò º ¾º½ Þ Ò Ø Ú Ö× Ò Ä Ò¸ Ù Ò Ò × ØÓÑ Ö Ò ×Ø Ò Ë Ø ¹ Ò Ò ÒÒ Òº Ï ÐØ Ñ Ò Ò Ö ÖÒ ×Ø Ò ´ Ö ØØ Òµ Ë ØÛ Ö Ð ÈÓ× Ø ÓÒ Û Ò Ö Ö×Ø Ò Ë Ø¸ ÙÒ Ò Ö Ú ÖØ Ò Ë Ø Ð ¹ ÈÓ× Ø ÓÒ Û Ò Ö ÞÛ Ø Ò Ë Ø¸ º º ËØ Ô Ð ÓÐ ººº ººº¸ ÒÒ Ö ÐØ Ñ Ò × Ô¹ ØØ Öº × ØÞØ Ö ØØ Ë Ø ÈÓ× Ø ÓÒ Ö Ò ¹Ä Ò Ö Ö×Ø Ò Ë Ø¸ Ð×Ó ËØ Ô Ð ÓÐ ººº ººº¸ ÒÒ Û Ö Ò Þ¹ ØØ Ö ÖÞ Ù Øº Ï Ò Ö Ð Ò È ÙÒ ÚÓÒ Þ¹ ÙÒ Ô¹ ØØ Ö × Ò ÎÓÐÙÑ Ò Ö ÐÐÙÒ ÙÒ Ö Ö ØØ ÖÐ Ò´ º ¾º½ µ Ñ Þ ÙÒ Ô¹ ØØ Ö Ð º ´ a/ 2 a a a 3 /2 2 Metall-Atome Metall-Atome interstitielle Atome auf Oktaederlücken interstitielle Atome auf Tetraederlücken (a) Ð ÙÒ ¾º½ º Ä (b) Ò Ñ Ô¹ ØØ Öº ´ µ Ç Ø ¾º¾º¿ ÃÖ ×Ø ÐÐ×ØÖÙ ØÙÖ Ö Ñ× ÖÐ Ò ´ µ Ì ØÖ ÖÐ Òº Ö Ï Ö ×ØÓ Ã Ö Ñ× Ï Ö ×ØÓ × Ò ÖÛ Ò Ø ÖÓÔÓÐ Ö Î Ö Ò ÙÒ Ò ÚÓÒ Å ¹ Ø ÐÐ Ò Ñ Ø Æ ØÑ Ø ÐÐ Ò¸ Ò× ×ÓÒ Ö Ñ Ø Ë Ù Ö×ØÓ ´ÇÜ µ ÙÒ ËØ ×ØÓ ´Æ ØÖ µº Ï Ò × Òº ¾º½ Ò Ðظ Ò Ø ÃÖ ×Ø ÐÐ×ØÖÙ ØÙÖ ÚÓÒ Ò Ö Ê ÚÓÒ ØÓÖ Ò ¸ ×Ô Þ ÐÐ ÚÓÒ Ö Ù× ÑÑ Ò× ØÞÙÒ ÙÒ Ö ØÓѹ Ö ¸ ÃÓÓÖ Ò Ø ÓÒ ×Ø ÑÑغ Ö Ø × Ò ÖÓ ÒÞ Ð ÚÓÒ Ö Ñ × Ò ÃÖ ×Ø ÐÐ×ØÖÙ ØÙÖ Òº Ï Ö ÛÓÐÐ Ò ÙÒ× Ö Ù Ò ×Ø Ò ¹ × Ö Ò Ò¸ Ò× ×ÓÒ Ö Ù Ù × ÃÖ ×Ø ÐÐ×ÝÑÑ ØÖ º × Ð¹ËØÖÙ ØÙÖ ´ º ¾º¾¼µ Ú ÖÐ Ò Ø Ò Ð ÒÞ Ð ÚÓÒ ×+ ¹ ÙÒ ¿¼ ¾ Ö ØÓÑ ×Ø × Cs+ Cl- (a) Ù Ù Ö ×Ø ÖÔ Ö ⎛1 ⎜ , ⎝2 1 1⎞ , ⎟ 2 2⎠ 2 Ionen pro Gitterplatz (b) Struktur: CsCI-Typ Bravais-Gitter:kubisch-primitiv Ionen/Elementarzelle:1 Cs++1CI- Ð ÙÒ ¾º¾¼º Ð Ñ ÒØ ÖÞ ÐÐ ÚÓÒ × ÙÑ ÐÓÖ ´ × Ðµ ´ µ Ä Ñ ØØ Ö ´ µ ÅÓ ÐÐ Ö ÖØ Ò ÃÙ ÐÒº Ö ØÓÑ Ð− ¹ÁÓÒ Ò ÞÙÖ Ö ÐØÙÒ Ö Ä ÙÒ ×Ò ÙØÖ Ð Ø Øº × Û Ö Ñ Ò ×Ø Ò ¹ Û Ö ×Ø ÐÐ Ø ÙÖ ÞÛ ØÓÑ ÔÖÓ Ð Ñ ÒØ ÖÞ ÐÐ º ËØÖÙ ØÙÖ ×Ø Ø Ù× Ò Ñ ×+ ¹ÁÓÒ Ò Ö Ï Ö ÐÑ ØØ ÙÒ Ò Ð− ¹ÁÓÒ Ò Ù ÒÏ Ö Ð Òº ÌÖÓØÞ × Ò Ö ÒÐ Ø Ñ Ø Ñ ÖÞ¹ ØØ Ö ×Ø ØØ Ö×ØÖÙ ØÙÖ Ò Ù¹ × ¸ ÒÒ Ï Ö ÐÑ ØØ ×Ø ÒÙÒ ÚÓÒ Ò Ö Ò Ö Ò ØÓÑ×ÓÖØ × ØÞغ Â Ñ ØØ ÖÔÐ ØÞ Ù ÖÏ Ö Ð ÑÙ Ò × Ð¹ÅÓÐ Ð ÞÙ ÓÖ Ò Ø Û Ö¹ Ò¸ Ñ Ø Ù × ËÝÑÑ ØÖ Ö ÐØ Ò Ð Øº × Ð¹ËØÖÙ ØÙÖ ØÖ ØØ Ö ÒÙÖ Ù ¸ Û ÒÒ Ò ØÓÑ×ÓÖØ Ò ØÛ Ð ÖÓ × Ò º Á×Ø Ò ØÓÑ×ÓÖØ Ú Ð Ð Ò Ö Ð× Ò Ö ¸ ×Ó Ö ÐØ Ñ Ò Þ¹Æ Ð¹ËØÖÙ ØÙÖ ´ º ¾º¾½µº ËÓÛÓ Ð Æ + ¹ÁÓÒ Ò Ð× Ù Ð− ¹ÁÓÒ Ò Ð Ò Û Ð× Ö × Ò Þ¹ËØÖÙ ØÙÖº ÎÓÑ Ù Ù Ñ Ø ÖØ Ò ÃÙ ÐÒ × Ò Ò Ò× Æ + ¹ÁÓÒ Ò Ù ÒÇ Ø ÖÐ Ò × Þ¹ Ð− ¹ ØØ Ö׺ Â Ö ØØ ÖÔÐ ØÞ Ö ËØÖÙ ØÙÖ Û Ö ÚÓÒ Ò Ñ Æ + Ð− ¹ÅÓÐ Ð × ØÞغ ÌÝÔ × ×Ô Ð × Ò Å Ç¸ Ǹ Ç Ó Ö Æ Çº Æ + Ð− ¹ËØÖÙ ØÙÖ Ò Ø × Ò Ø Ö Î Ö Ò ÙÒ Ò Ù× ÁÓÒ Ò Ñ Ø ÙÒ¹ 2+ − Ø Ö× Ð Ö Î Ð ÒÞ¸ Û ×ÔÛº × º ¾º¾¾µº À Ö ×Ô ÒÒ Ò 2 ´ 2+ − ¹ÁÓÒ Ò Ò ÐÐ× Ò Þ¹ ØØ Ö Ù ¸ Ö ¹ÁÓÒ Ò × ØÞ Ò ÒÙÒ Ù Ò Ì ØÖ ÖÔÐ ØÞ Ò × Þ¹ 2+ ¹ ØØ Ö׺ × ÓÔÔ ÐØ ×Ó Ú Ð Ì ØÖ ÖÔÐ ØÞ Û ØØ ÖÔÐ ØÞ Ñ Þ¹ ØØ Ö Ø¸ ×Ø ËØ ÓÑ ØÖ Ö Ù× ÑÑ Ò× Ø¹ ÞÙÒ Û ÖÐ ×Ø Øº ÌÝÔ × ×Ô Ð Ö × ÃÖ ×Ø ÐÐ×ØÖÙ ØÙÖ × Ò ÍÇ2 ¸ Ì Ç2 ÙÒ Ì Ç2 º ×Ø Ö Ê ØÙÒ × Ò Ø Ö Ò ÙÒ Ò Ñ Ø ÓÚ Ð ÒØ Ò ÒØ ¹ Ð Ò ÒÒ ÞÙ Ö Ò¸ Ö ×Ø ÐÐ Ò ËØÖÙ ØÙÖ Ò Ø Ò ×Ø ÐÐØ Û Ö Ò ÒÒº ÒÒ ÒØ×Ø Ò Ò Ö ×Ø ÐÐ Ò Ò¸ ×ÓÒ ÖÒ ÑÓÖÔ ×Ø ÖÔ Ö¸ ×ÔÛº Ð × Öº × ÛÓ Ð Û Ø ×Ø ×Ô Ð × Ò ËÐ Ø ÑØ Ö Ù ÖÙÔÔ ÐÒ Ø Ö Ö×Ø ÖÖÙÒ ×ØÖ Ò Ô Ö Ó × ÒÓÖ ÒÙÒ Ë 4+ Ç2− 2 º À Ö Ò Ö Ê Ð Ò Ø¸ ×ÓÒ ÖÒ ÒÙÖ Ò ØØ Ò ÖÑ Î ÖÒ ØÞÙÒ Ö ÅÓÐ Ð ´Ú к à Ժ µ ´ º ¾º¾¿µº ¾º¾ ÃÖ ×Ø ÐÐ×ØÖÙ ØÙÖ ¿½ 2 Ionen p ro G itte rp la tz S tru ktu r: N a C I-T yp B ra va is-G itte r:kfz (b) Io nen /E lem e n ta rze lle :4 N a + + 4 C I typ isch e K e ra m ike n:M gO ,C a O ,F e O und N iO (a) Ð ÙÒ ¾º¾½º Ð Ñ ÒØ ÖÞ ÐÐ ÚÓÒ Æ ØÖ ÙÑ ÐÓÖ ´Æ е ´ µ Ä Ñ ØØ Ö ´ µ ÅÓ ÐÐ Ö ÖØ Ò ÃÙ ÐÒº Ö ØÓÑ ¾º¾º ÃÖ ×Ø ÐÐ×ØÖÙ ØÙÖ ÔÓÐÝÑ Ö Ö Ï Ö ×ØÓ Ã ØØ Ò×ØÖÙ Ï × ÐÛ Ö ÙÒ Ï ×× Ö×ØÓ Ö ÒÞÙ×Ø ÐÐ Ò ´ ÛÓ ÙÖ × Ô Ê ÙÑ ØØ Ö × ØÙÖ Ò ÚÓÒ ÈÓÐÝÑ Ö Ò Ò Ù ÖÙÒ ÚÓÒ Î Ò¹ Ö¹Ï Ð×¹ ÞÛ × Ò Ò Ï ×× Ö×ØÓ ØÓÑ Ò Ì Ò ÒÞ¸ ×Ó Ò ÒÒØ Ò ÞÙ Ð Ò ÙÒ ÑØ Ò ÓÖ Ò Ø Ö ÙÑÐ ËØÖÙ ØÙÖ º ¾º¾ µº × Û Ö ÙÖ ÐØÙÒ Ö ÈÓÐÝÑ Ö ØØ Ò ÖÖ Ø¸ ÖÓ × ÅÓÐ Ð ÒÓÖ ÒÙÒ Ò Ù× Ð Ò¸ Ñ Ò ÙÖ Ò Ö Ò ÒÒº Û ÒÐ Ò ÐØ Ø Ð Ñ ÒØ ÖÞ ÐÐ Ò × F- - Ionen sitzen auf den Ecken eines 1 1 1 Würfels mit der Position ( , , ).

B. ACG) 2. Art, 2. B. ACH) H a3 a2 A' C a1 A B (b) Ð ÙÒ ¾º¾ º ÁÒ Þ ÖÙÒ ÙÒ Ö ÙÑÐ Ä ÚÓÒ Ò Ò ÙÒ Ê ØÙÒ Ò Ñ Ü ÓÒ Ð Ò ØØ Ö ´ µ Ä Ö × × Ò ×ÓÛ Ö ÈÖ ×Ñ Ò¹ ÙÒ ÈÝÖ Ñ Ò ¹ Ò Ò ´ µº ¾º ÃÖ ×Ø ÐÐÓ Ö Ô × ÇÖ ÒØ ÖÙÒ Ò ¿ U = u−t ´¾º½ µ V = v−t W =w × ØÞØ Ñ Ò ÒÙÒ ÒÓ ÞÙÖ Ö ÐØÙÒ Ö ËÝÑÑ ØÖ ´¾º½ µ u+v+t=0 ×Ó Ö Ø× Ù× Ðº ´¾º½ µ¸ ´¾º½ µ ÙÒ ÙÖ ÍÑ ÖÙÒ U = 2u + v V = 2v + u ´¾º½ µ 1 (2U − V ) 3 1 v = (2V − U ) 3 1 t = − (U + V ) 3 w=W u= Ö ÒÞÞ Ð ÁÒ Þ × Û Ö Ñ Ø Ö ÑÙÐØ ÔÐ Þ Öظ ×Ó [U V W ] → [uvtw] = [2U − V, 2V − U, − (U + V ) , 3W ] ¾º ÃÖ ×Ø ÐÐÓ Ö Ô × ¾º º½ Ò Ø ÓÒ ´¾º¾¼µ ´¾º¾½µ ÇÖ ÒØ ÖÙÒ Ò Ò Ö Ö ×Ø ÐÐÓ Ö Ô × Ò ÇÖ ÒØ ÖÙÒ ÍÒØ Ö Ö ÇÖ ÒØ ÖÙÒ Ò × ÃÖ ×Ø ÐÐ× Ú Ö×Ø Ø Ñ Ò Ö ÙÑÐ Ä × Ò Ö Ð Ñ ÒØ ÖÞ ÐÐ Þ Ð Ò × Ù Ö Ò Ê Ö ÒÞ×Ý×Ø Ñ׺ × × Ê Ö ÒÞ×ݹ ×Ø Ñ ×Ø Ò Ö Ê Ð × ÈÖÓ Ò ÓÓÖ Ò Ø Ò××Ý×Ø Ñº ÁÑ ÐÐ Ò × Û ÐÞØ Ò Ð ×Û Ö × ×Ô Ð×Û × ÚÓÒ Ò Ö ÞÙ Ò Ò Ö × Ò Ö Ø ×Ø Ò Ò Î ØÓÖ Ò Ô Ö ÐÐ Ð ÞÙ Ï ÐÞÖ ØÙÒ ¸ Ð ÒÓÖÑ Ð ÙÒ ÉÙ ÖÖ ØÙÒ Ù ¹ ×Ô ÒÒØ ´ º ¾º¿¼µº × Ð Ñ ÒØ ÖÞ ÐÐ ÙÖ × ÃÖ ×Ø ÐÐ ÓÓÖ Ò ¹ Ø Ò×Ý×Ø Ñ Ò Öظ × ÙÖ Ö Ò Ø×Ú ØÓÖ Ò × ÃÖ ×Ø ÐÐ×Ý×Ø Ñ× Ù ×Ô ÒÒØ Û Ö ¸ ×Ø Ø ÇÖ ÒØ ÖÙÒ Ò Ö Ñ Ø Ñ Ø × Ò Þ ÙÒ ÞÛ × Ò Ñ ÃÖ ×Ø Ðй ÙÒ × ÈÖÓ Ò ÓÓÖ Ò Ø Ò×Ý×Ø Ñº ÃÓÓÖ Ò ¹ Ø Ò×Ý×Ø Ñ × Ò ÓÖØ ÓÒÓÖÑ Ð¸ º º × ×Ú ØÓÖ Ò ×Ø Ò ÞÙ Ò Ò Ö × Ò ¹ Þ ÙÒ Ö Ø ÙÒ × Ò ÚÓÒ Ö Ä Ò ½º × Ð ×Ø Ñ Ø Ñ Ø× ÞÛ × Ò Ò Ò Ò Ö Ò ÊÓØ Ø ÓÒº ÃÓÒ Ö Ø Û Ö Ö ÇÖ ÒØ ÖÙÒ Ò × ÃÖ ×Ø ÐÐ× ÙÖ ÊÓØ Ø ÓÒ × Ö Ò¸ × ÈÖÓ Ò ÓÓÖ Ò Ø Ò×Ý×Ø Ñ Ò × ÃÖ ×Ø ÐÐ ÓÓÖ Ò Ø Ò×Ý×Ø Ñ Ö Öغ Ò ÊÓØ Ø ÓÒ Û Ö Ñ Ø Ñ Ø × ÙÖ Ò ´¿Ü¿µ ÊÓØ Ø ÓÒ×Ñ ØÖ Ü Ò Öغ Ï Ö Ò Î ØÓÖ r Ò Ò Ò Î ØÓÖ r ÙÖ Ò ÊÓØ Ø ÓÒ A Ö Öظ ×Ó ÐØ ¼ ¾ Ö ØÓÑ ×Ø × Ù Ù Ö ×Ø ÖÔ Ö probenfestes Koordinatensystem {P} kristallfestes Koordinatensystem {K} BN [001] WR QR [010] [100] {K} {P} Ð ÙÒ ¾º¿¼º Ò Ø ÓÒ ÈÖÓ Ò¹ ÙÒ ÃÖ ×Ø ÐÐ ÓÓÖ Ò Ø Ò×Ý×Ø Ñº r = Ar ´¾º¾¾µ Ð Ò ÙÒ ËÔ ÐØ Ò Ö ÊÓØ Ø ÓÒ×Ñ ØÖ Ü A Ò Ê ØÙÒ × Ó× ÒÙ× Ö ÃÓÓÖ Ò Ø Ò × Ò × Ö Ø Ò ÃÓÓÖ Ò Ø Ò×Ý×Ø Ñ× Ñ ÙÒ Ö Ø Ò ÃÓÓÖ Ò Ø ÓÒ××Ý×Ø Ñ× Û Ö¸ Ð Ò Ö ÊÓØ Ø ÓÒ×Ñ ØÖ Ü ×Ø Ò Òع ×ÔÖ Ò Ù× Ò Ê ØÙÒ × Ó× ÒÙ× Ö ÙÒ Ö Ø Ò ÃÓÓÖ Ò Ø Ò × Ò Ñ Ö Ø Ò ËÝ×Ø Ñº × Ð ÛÖ ÙÑ ÖØ ÊÓØ Ø ÓÒ A−1 ÙÖ ØÖ Ò×ÔÓÒ ÖØ ÊÓØ Ø ÓÒ×Ñ ØÖ Ü A × Ö Ò¸ Ð×Ó A−1 = A º Ï Ö Ò ÊÓØ Ø ÓÒ×Ñ ØÖ Ü Ö Ò ÚÓÖ Ò Ö ÙÒ Ò ÙØ ×Ø Ð Ø ×ظ ÒÒ × Ö ÙÒ Ù Ú Ö× Ò Ï × × Ö Ò Û Ö Òº ÌÖ Ø ÓÒ ÐÐ Ò× Ò Ö ÃÖ ×Ø ÐÐÓ Ö Ô Ö Ú Ö× Ò Ö×Ø ÐÐÙÒ Ò ÒØÛ Ðظ µ Ò Ö ÃÖ ×Ø ÐÐÖ ØÙÒ Ò Ô Ö ÐÐ Ð ÞÙ Ò ÈÖÓ Ò Ò¸ µ Ò ÚÓÒ ÊÓØ Ø ÓÒ× × ÙÒ ¹Û Ò Ð Ó Ö µ Ò Ö Ö ÙÐ ÖÛ Ò Ðº ´ µ Ä ×Ô Ð×Û × ÃÖ ×Ø ÐÐÖ ØÙÒ ÙÚÛ Ô Ö ÐÐ Ð ÞÙÖ Ï ÐÞÖ ¹ ØÙÒ ¸ ÙÒ ×Ø ÃÖ ×Ø ÐÐ Ò ´ е Ô Ö ÐÐ Ð ÞÙÖ Ð Ò ¸ ÛÖ Ò ÇÖ ¹ ÒØ ÖÙÒ Ù Ò Ò ÙÖ Þ ÒÙÒ ´ е ÙÚÛ º ÊÓØ Ø ÓÒ×¹ Ñ ØÖ Ü Ö Ò Ø × Ö Ù× Ð× ⎡u h ⎤ N1 q N2 A = ⎣ Nv1 r Nk2 ⎦ ´¾º¾¿µ w l s N1 N2 √ √ ÛÓ N1 = u2 + v 2 + w2 ¸ N2 = h2 + k 2 + l2 ÙÒ (q, r, s) = (h, k, l) Ü(u, v, w)/ (N1 N2 ) Ö ÞÙ Ð ÒÓÖÑ Ð ÙÒ Ï ÐÞÖ ØÙÒ × Ò Ö Ø Ò¹ Ø×Ú ØÓÖ ×غ ÐÐ Ö Î ØÓÖ Ò × Ò Ö Ø Ù Ò Ò Ö ×Ø Ò ÙÒ Î ØÓÖ Ò Ò Ø×Ú ØÓÖ Ò × Ò ¸ Ø × ÒÙÖ ¿ ÙÒ Ò È Ö Ñ Ø Öº ¾º ÃÖ ×Ø ÐÐÓ Ö Ô × ÇÖ ÒØ ÖÙÒ Ò ½ z ϕ [a1 a2 a3] ϑ ψ y x Ð ÙÒ ¾º¿½º ´ µ Ò Ö ÊÓØ ÙÒ Ö Ø Ò ÃÓÓÖ Ò Û Ö Ð× Ö × a = (a1 , a2 , a3 )¸ ÙÒ ÊÓØ Ø ÓÒ×Ñ ØÖ Ü Ò Ø ÓÒ ÚÓÒ ÊÓØ Ø ÓÒ× × ÙÒ ¹Ï Ò Ðº Ø ÓÒ Ø × ÑÑ Ö Ò Ê ØÙÒ ¸ Ñ Ö Ø Ò ÙÒ Ø Ò×Ý×Ø Ñ × Ð Ò ÃÓÓÖ Ò Ø Ò Øº × Ê ØÙÒ Þ Ò Ø ´ º ¾º¿½µº Ø Ñ Ò Ö Þ ÒÙÒ ×Ø Ö ÊÓØ Ø ÓÒ×Û Ò Ð ϕ¸ ×Ó Ö ÐØ Ñ Ò Ö Ù× 2 3 a1 a2 (1−cos ϕ)+a3 sin ϕ a1 a3 (1−cos ϕ)−a2 sin ϕ (1−a21 ) cos ϕ+a21 6 7 A(a,ϕ)=6 a2 a3 (1−cos ϕ)+a1 sin ϕ 7 (1−a22 ) cos ϕ+a22 4 a1 a2 (1−cos ϕ)−a3 sin ϕ 5 a2 a3 (1−cos ϕ)+a2 sin ϕ a1 a3 (1−cos ϕ)−a1 sin ϕ (1−a23 ) cos ϕ+a23 ´¾º¾ µ Å Ò Ñ Ö ¸ × Ù Ö ÒÙÖ ¿ ÙÒ Ò È Ö Ñ Ø Ö Ø¸ a Ä Ò ½ غ ´ µ Ö ÙÐ ÖÛ Ò Ð ´ º ¾º¿¾µ × Ò ÙÖ Ò ×Ô Þ ÐÐ ÎÓÖ× Ö Ø Ò Öظ × ÈÖÓ Ò ÓÓÖ Ò Ø Ò×Ý×Ø Ñ {P }¸ Ù ×Ô ÒÒØ ÙÖ Î ØÓÖ Ò x1 , y1 , z1 ¸ Ò × ÃÖ ×Ø ÐÐ ÓÓÖ Ò Ø Ò×Ý×Ø Ñ {K}¸ Ù ×Ô ÒÒØ ÙÖ Î ¹ ØÓÖ Ò x2 , y2 , z2 ÞÙ Ö Ö Òº ÞÙ ÖÓØ ÖØ Ñ Ò ÞÙÒ ×Ø ÙÑ z1 Ñ Ø Ï Ò Ð ϕ1 ¸ Ñ Ø x1 × Ò Ö (x2 , y2 ) Ò Ð Øº ÒÒ ÒÒ Ñ Ò ÙÖ Ö ÙÒ ÙÑ x1 × ÑØÏÒ Ðφ z1 × Ò z2 × Ö ¹ × Ñ Ø Ï Ò Ð ϕ2 ×ÓÖ Ø × Ð Ð Ö¸ Ö Òº Ò Ö ÙÒ ÙÑ × z2 Ù Ö Ø Ò x1 ÙÒ y1 × Ò Ô Ö ÐÐ Ð ÞÙ x2 ÙÒ y2 Ð Òº Å Ø × Ò ÙÐ ÖÛ Ò ÐÒ (ϕ1 , φ, ϕ2 ) × Ö Ø × ÊÓØ Ø ÓÒ×Ñ ØÖ Ü 2 3 cos ϕ1 cos ϕ2 −sin ϕ1 sin ϕ2 cos φ sin ϕ1 cos ϕ2 +cos ϕ1 sin ϕ2 cos φ sin ϕ2 sin φ 6 7 7 R=6 4 − cos ϕ1 sin ϕ2 −sin ϕ1 cos ϕ2 cos φ − sin ϕ1 cos ϕ2 +cos ϕ1 cos ϕ2 cos φ cos ϕ2 sin φ 5 sin ϕ1 sin φ − cos ϕ1 sin φ cos φ ´¾º¾ µ ÌÖÓØÞ Ö ÙÒØ Ö× Ð Ò Ò Ø ÓÒ Ö Ö ÚÓÖ× Ö Ø ×Ø ÊÓØ Ø ÓÒ×Ñ ¹ ØÖ Ü Ò ÐÐ Ò Ö Ë Ö Û × Ò × Ð º Ö ÒÒ Ñ Ò Ù× Ö ÊÓØ Ø ÓÒ×¹ Ñ ØÖ Ü ÐÐ Ö Ë Ö Û × Ò Ð Ø Ò ÞÛº Ò Ò Ò Ö ÙÑÖ Ò Òº ËÓ Ö ÐØ Ñ Ò Ö Ò Ò Þ Ð × ÈÖÓ Ò ÓÓÖ Ò Ø Ò×Ý×Ø Ñ× Ù Ö Ã ÒØ ◦ ÊÓØ Ø ÓÒ ÙÑ x1 × Ù× Ö ÙÒ¹ ×Ø Ò Ò Ï Ö Ð¸ Ö ÙÖ Ò ÖÓØ ÖØ Ò Ä ÖÞ Ù Ø ÛÙÖ ´ º ¾º¿¿µ¸ × Ö ÙÒ Ò ´¼½½µ ½¼¼ Ó Ö ¾ ¾ ◦ Ö ØÓÑ ×Ø × ½¼¼ Ó Ö ´¼¸ ϕ2 z1 z2 Ù Ù Ö ×Ø ÖÔ Ö ¸ ¼µ ÙÒ ÊÓØ Ø ÓÒ×Ñ ØÖ Ü ⎤ ⎡ 1 0 0 A = ⎣0 Ó×45◦ ¹× Ò45◦ ⎦ 0 × Ò45◦ Ó×45◦ ϕ1 Rotiere um z1 mit ϕ1, so dass x‘1 in x2-y2-Ebene liegen.

Download PDF sample

Rated 4.74 of 5 – based on 38 votes